VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  ,,ACTIVE VILNIUS”
PRIVATUMO POLITIKA

 1. BENDRA INFORMACIJA

Viešoji įstaiga ,,Active Vilnius” (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika  (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikoms kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai: Viešoji įstaiga „Active Vilnius“,
Įmonės kodas 302682862
Buveinės adresas: S. Nėries g. 45A, Vilnius
El. paštas: info@activevilnius.lt
PVM mokėtojo kodas: LT100012080313

Duomenų valdytojo valdomos svetainės: www.activevilnius.lt, www.sportofestivalis.lt

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte PRIVATUMO POLITIKĄ, nes kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašymais šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir adinistracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo pradadimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija yra naudojama atliekant dalyvių registraciją į sporto renginius (parodas, konferencijas), sudarant paslaugų teikimo sutartį:

· gimimo data,
· gyvenamoji vieta (adresas),
· vardas,
· pavardė,
· telefono numeris,
· elektroninio pašto adresas,
· vaiko (-ų) vardas ir pavardė, gimimo metai (jei būtų sudaroma atlygintina (neatlygintina) ugdomosios veiklos paslaugų teikimo, savanoriavimo sutartis)*

Informacija, kaip naudojate mūsų svetaines.

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“ skyriuje.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinkle paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook”, “Instagram” tinkluose.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi.

Mūsų svetainės turiniu su Jūsų sutikimu. Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti sudarant paslaugų teikimo sutartį ir įsigyjant paslaugą), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų (partnerio) siūloma internetinio pirkimo/regitracijos (dalyvio registracijos į renginius, parodas, festivalius) paslauga.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Domenų valdytojui yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai „Duomenų valdytojas“ renka asmens duomenis apie:

 • asmenis, kurie naudojasi „Duomenų valdytojo“ paslaugomis ar įsigyja ,,Duomenų valdytojo” ir jo partnerių bilietus į renginius
 • asmenis, kurie sutinka gauti „Duomenų valdytojo” rinkodaros medžiagą;
 • asmenis, kurie dalyvauja „Duomenų valdytojo” loterijose, žaidimuose, akcijose;
 • su „ Duomenų valdytoju”  susisiekusius asmenis;
 • Interneto svetainės lankytojus;
 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į „Duomenų valdytoją“ per ,,Duomenų valdytojo” paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
 • asmenys, kurie dalyvauja „Duomenų valdytojo” vykstančiuose renginiuose ar patenka į „ Duomenų valdytojo“ renginius pagal sąrašus;
 • kandidatus į darbo vietą.

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

· Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų (arba mūsų organizacinių partnerių) teikiama internetinio pirkimo paslauga. Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją (pvz., registruojantis į bėgimo renginius).

· Tiesioginės rinkodaros tikslu⃰, pvz., siųsti naujienlaiškius, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, renginius, projektus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie projektus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).

· Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas (informacinį, intelektinį svetainės tūrinį), kad galėtume jas pagernti ir kurti naują turinį.

· Kitais būdais su jūsų sutikimu*

⃰Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

· jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.

· Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos Teisės aktų numatytą tvarką.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

· Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

· Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

· Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

· Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

· Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

·  Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

·  Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@activevilnius.lt  ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai ar paštu adresu: S. Nėries g. 45A, Vilnius, el. paštu: info@activevilnius.lt

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Nors ir imams tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo interneto Svetainėje gali būti trečiųjų Šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės. Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.

SLAPUKAI

Informaciją apie slapukus rasite čia.

Trečiųjų šalių paslaugos

(a) Kiekvieną kartą, kai Klientas (lankytojas, interesantas) apsilanko Interneto svetainėje, „Duomenų valdytojo“  trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Interneto svetaine. Pavyzdžiui, fiksuojami Klientų veiksmai Interneto svetainėje ir nustatomi jo elgesio modeliai. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia, ir kaip ją „D galėtų pagerinti. ,,Duomenų valdytojas”  nenustatinėja Klientų (lankytojų, interesantų) asmens tapatybės ir neleidžia to daryti programai „Google Analytics“.

(b) Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

(a) tinkle “Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;

(b) tinkle “Instagram“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu http://instagram.com/legal/privacy/

(c) tinkle „YouTube“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines;

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su šiais paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Dalyvavimas „Duomenų valdytojo” vykstančiuose renginiuose

Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie „Duomenų valdytojo“ Vilniuje ir Lietuvoje vykstančius renginius. Jūsų nuotraukos, padarytos „Duomenų valdytojo” vykstančių renginių metu, Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos „Duomenų valdytojo” socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėse. Mes įsipareigojame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo.

Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau „Duomenų valdytojas”  neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 3 metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.

Dalyvavimas atrankose

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.]

Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.
Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti elektroniniu paštu info@activevilnius.lt, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Jei prisijungiate prie Interneto svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Paštu: S. Nėries g. 45A, Vilnius 
arba el. paštu: info@activevilnius.lt